سئوالات لوله کش و نصاب وسایل بهداشتی

1) تعداد دندانه های تیغ اره های دندانه ریز چقدر است ؟

الف) 28تا 32 دندانه در هر سانتیمتر                             ب) 18تا 22 دندانه در هر اینچ

ج)  28 تا 32 دندانه در هر اینچ                                       د) 18 تا 22 دندانه در هر سانتیمتر

 

2) چپ و راست بودن دندانه های تیغه اره :

الف) جهت بریدن قطعات نرم                                       ب) جهت بالا رفتن مقاومت تیغ اره

ج) جهت کم شدن اصطحکاک در شیار برش                    د) در زمان آبکاری بدین شکل در می آید

3) رزوه کردن داخل سوراخ را........ گویند ؟

الف) پلیسه کاری          ب) برقو کاری            ج) حدیده کاری            د) قلاویز کاری 

4) یک فوت چند میلیمتر است ؟

الف) 48/30           ب) 8/304           ج ) 408/3         د) 3048

5) فاصله ای که میان دو شیار مار پیچ مته باقی می ماند ...... گفته میشود ؟

الف) جان مته                ب) فاز مته متوسط                  ج) دنباله مته                د) لبه برنده مته

6) در کولیسهای میلیمتری با دقت 5/0 و 02/0 میلیمتر فاصله خطوط روی ورنیه به ترتیب برابر .....و .... میلیمتراست ؟

الف) 98/0 و 95/0              ب) 05/0 و 02/0                   ج) 95/0 و 98/0               د) 02/0 و 05/0

7) پیزو متر چیست ؟

الف) وسیله ای برای اندازه گیری فشار و دمای مخازن است

ب) وسیله ای برای اندازه گیری دمای مخازن است

ج) وسیله ای برای اندازه گیری فشار  مخازن است

همان لوله اختلاط در مشعل جوشکاری است                                                                                                               د)

8) یک بار معادل ....... اتمسفر می باشد ؟

الف) 34                              ب)7/14                                    ج) 10                          د) 1

9) صفر درجه سانتیگراد معادل چند درجه فارینهایت است ؟

الف) 460                       ب) 32                           ج) 212                      د) 273

10) یک بی تو یو چند کالری میباشد؟

الف) 252                          ب) 453                        ج) 204                   د) 860

11) تعریف کالری چیست ؟

الف) مقدار گرمایی که به یک تن آب داده می شود تا دمای آن یک درجه سانتیگراد افزایش می یابد .

ب) مقدار گرمایی که به یک کیلو گرم آب داده می شود تا دمای آن یک درجه سانتیگراد افزایش می یابد .

ج) مقدار گرمایی که به یک پوند آب داده می شود تا دمای آن یک درجه سانتیگراد افزایش می یابد  

د) مقدار گرمایی که به یک گرم آب داده می شود تا دمای آن یک درجه سانتیگراد افزایش می یابد .

12) 50 درجه سانتیگراد معادل چند درجه کلوین است؟

الف ) 582                       ب) 122                         ج) 323                  د) 510

13) آچار مغزی همان ...... می باشد ؟

الف) رینگی                     ب) فرانسه                       ج) بکس                  د) آلن

14 ) علامت اختصاری زیر چه مفهومی دلرد؟

الف) آب گرم مصرفی        ب) آب سرد مصرفی          ج) آب گرم شوفاژ       د) آب برگشت مصرفی

15) دریل مورد استفاده جهت سوراخکاری دیوار های بتنی چیست؟

الف) دریل رادیال             ب)دریل چکشی                 ج) دریل ستونی          د) دریل دستی

16) از برقو چه استفاده میشود ؟

الف) پس از بریدن لوله توسط برش با سنگ فرز

ب) پس از بریدن لوله توسط کمان اره

ج) تمیز کردن دهانه لوله

د) پس از بریدن لوله توسط برش با اکسی استیلن

17) معادل لوله های گاوانیزه 5/2 و 3و 6 کدام مورد است ؟

الف) 4/3 2 – 1 اینچ

ب) 2/1 – 4/3 – 1 اینچ

ج)4/3 – 1 -  2  اینچ

د) 1 -  4/3 -  2  اینچ

18) کاربرد لوله های گالوانیزه چیست ؟

الف) تاسیسات بهداشتی                   ب) تاسیسات حرارتی                  ج) تاسیسات گاز رسانی            د) تاسیسات فاضلاب

19) برای تعمیر و تعویض قسمت فرسوده یک لوله ثابت از چه اتصالی استفاده می شود ؟

الف) مهره ماسوره                        ب) بوشن ساده                          ج) بوشن تبدیل                       د) سه راه

20) در جوشکاری با قطب مستقیم مقدار حرارت ایجاد شده ........ تقسیم می شود ؟

الف)3/1 روی قطعه کار و 3/2 روی الکترود

ب) 3/2 روی قطعه کار و 3/1 روی الکترود

ج)2/1  روی قطعه کار و 2/1 روی الکترود

د)4/1 روی قطعه کار و 4/3 روی الکترود

21) مقدار حرارت حاصله در جوشکاری قوس الکتریکی چقدر است ؟

الف) 5500 درجه سانتیگراد

ب) 5500 درجه فارنهایت

ج) 3200 درجه سانتیگراد

د) 3200 درجه فارنهایت

22) در صورتیکه قطر الکترد 5/2 باشد شدت جریان تنظیمی مورد نیاز باید ...... آمپر باشد؟

الف) 130                                 ب) 110                              ج)75                             د) 160

23) در کدام از سیم جوش ها نیازی به روان ساز نیست ؟

الف) آلومینیوم                           ب) برنج                            ج) نقره                               د ) مسوار

24) کدامیک از گاز های زیر سوختنی نیست ؟

الف) بوتان                                ب) هیدروژن                     ج) اکسیژن                         د) استیلن

25) فشار داخل کپسول استیلن چقدر است؟

الف) 150 پوند                         ب) 150 اتمسفر                   ج) 15 اتمسفر                    د) 15 پوند

26) معادل لوله های پلیمری 4/3 و 1 اینچ چیست ؟

الف) 25 – 32                        ب) 20 – 25                       ج) 20-  32                      د) 27 – 34                         

27) نوار تفلون جهت آب بندی لوله های .... بکار و جهت پیچش آن .... می باشد ؟

الف) فولادی گاوانیزه -  مخالف عقربه های ساعت

ب) فولادی گالوانیزه  -  موافق عقربه های ساعت

ج) پنج لایه (تلفیقی)  -  موافق عقربه های ساعت

                                                                                                        مخالف  عقربه های ساعت د)  پنج  لایه  ( تلفیقی ) -

28) کاربرد بوشن چیست؟

الف) اتصال دو لوله هم قطر در خطوط انحرافی

ب) اتصال دو لوله هم قطرو غیر هم قطر در خطوط انحرافی

ج) اتصال دو لوله هم قطرو غیر هم قطر در خطوط مستقیم 

د) اتصال دو لوله غیر هم قطر در خطوط مسثقیم

29) قطر خارجی لوله های گاوانیزه  2/1  و  4/3  بر حسب میلیمتر کدام مورد است ؟

الف) 7/12  -  21

ب) 27   -   34

ج) 7/12  -  5/19

د)21  -   27

30 ) انواع اتصالاتی که بصورت تبدیلی ساخته می شوند عبارتند از ....

الف) زانو  -  در پوش  -  پل  -  مهره ماسوره

ب) مهره ماسوره  -  زانو  -  چهار راه  -  سه راه

ج) مهره ماسوره  -  پل  -  چهار راه  -  زانو

د) زانو  -  چهار راه  -  سه راه  -  مغزی 

31) جهت اتصال دو لوله غیر هم جنس ( غولادی به پلیمری ) معمولا از چه نوع اتصا لاتی استفاده می شود

الف) اتصالات پرسی

ب) اتصالات جوشی

ج) اتصالات مرکب

د) اتصالات دنده ای

32) عمل آب بندی لوله های پنج لایه چگونه انجام می شود؟

الف) با چسب مخصوص

ب) با اورینگ

ج) با نوار تفلون

د) با چسب پی وی سی

33) مشخصات زیر مربوط به کدام لوله میباشد ؟

 1 - دمای مجاز 95  تا  40 درجه سانتیگراد      2- فشار در دمای 95 درجه سانتیگراد  15 اتمسفر      3- تست فشار در کارخانه 20 اتمسفر در 95 درجه سانتیگراد

الف) پنج لایه                     ب) فولادی                      ج) پلی اتیلن                         د) پلیمری

34) روش اتصال لوله های تلفیقی کدام مورد است ؟

الف) جوش فیوژن  -  اتصال پرسی

ب) مهره ماسوره های  -  جوش آپارات

ج) اتصال پرسی  -  اتصال فلانچی

د)  مهره ما سوره ای  -  اتصال پرسی

35 ) از قیر می توان جهت عایقکاری .... استفاده نمود ؟

                                                           د) صوتی      الف) حرارتی               ب) تشعشعی                    ج) رطوبتی          

36) حداقل قطر لوله های آتش نشانی چقدر است ؟

الف 4/3 اینچ                 ب) 2 اینچ                    ج) 2/1  اینچ                د) 2/1 1  اینچ

37) علائم اختصاری زیر به ترتیب از راست به چپ عبارتند از .....

 

 

الف) شیر فشار شکن  -  شیر دیافراگمی  -  سه راه مایل

ب) شیر یکطرفه  -  سه راه مایل  -  شیر فشار شکن

ج) شیر دیافراگمی  -  شیر یکطرفه  -  شیر فشار شکن

د) شیر فشار شکن  -  سه راه تبدیل  -  شیر یکطرفه

38) در لوله کشی سرویس های بهداشتی قطر لوله آبسرد و گرم به ..... بستگی دارد و قطر لوله برگشت آب گرم ... می باشد؟

الف) تعداد ساکنین  -  کوچکتر از آب سرد

ب) تعداد واحد های بهداشتی  -  بزرگتر از آب گرم

ج) تعداد واحد های بهداشتی و تعداد ساکنین  -  کوچکتر از آب گرم

د) تعداد واحد های بهداشتی میزان مصرف  -  بزرگتر از آب سرد

39) منظور از اندازه گیری محور تا محور در لوله کشی چیست ؟

الف ) پشت تا پشت             ب) اکس به اکس                ج) لب تا لب             د) وسط تا پشت

40 ) درجه ذوب سرب برابر ...... و نشانه ذوب آن به رنگ ......... در می آید ؟

الف ) 327 درجه سانتیگراد  -   قرمز تیره یا بنفش

ب) 327 درجه سانتیگراد  -    آبی یا خاکستری 

ج) 327 درجه سانتیگراد -   آبی یا خاکستری 

د) 327 درجه سانتیگراد  -   قرمز تیره یا بنفش

41) هدف از استفاده از سیفون در سیستم لوله کشی چیست ؟

الف) جداسازی آب از فاضلاب و ریزش نکردن جدار چاه

ب) جهت سریع تخلیه شدن آب درون لوله های فاضلاب و ریزش نکردن جدار چاه

ج) جهت جلوگیری از ورود گاز های سمی و حشزات به داخل ساختمان

د) جهت تخلیه راحت چاه فاضلاب و جدا سازی آب فاضلاب

42) محل نصب کف خواب کجاست ؟

الف) داخل آشپزخانه                    ب) داخل حمام                       ج) داخل پاسیو                            د) پشت بام

43) کاربرد شیر پیسوار در کدامیک از وسایل زیر می باشد ؟

الف) ظرفشویی  -  وان  -  فلاش تانک

ب) دستشویی  -  فلاش تانک  -  آبسرد کن

ج) ظرفشویی  -  دستشویی   -  دوش حمام 

د) دوش حمام  -  فلاش والو  -  وان

44) عملکرد شیر های اطمینان بکار رفته در ابگرمکن های ایستاده بین .... درجه سانتیگراد و فشار ......اتمسفر می باشد

الف) 93  تا  99   -   12  تا  13

ب)12  تا  13  -  93  تا  99

ج) 60 تا 70  -  8تا 10

د) 8 تا 10  -  60 تا 70

45) کاربرد فلاش والو چیست ؟

الف برای تخلیه فاضلاب و شستشوی لوازم بهداشتی

ب) برای جلوگیری از برگشت مایع در جهت عکس

ج) زمانی که فشار و حرارت سیستم بالا می رود عمل می نماید

د) برای کنترل آب داخل فلاش تانک

46) بستهای قورباغه ای برای مهار کردن ....... بکار می رود ؟

الف) سینک ظرفشویی

ب) دستشویی پایه دار

ج) فلاش تانک

د) دستشویی دیواری

47)حدود ارتفاع نصب وسایل بهداشتی و سر لوله های زیر به ترتیب کدامند؟

کاسه دستشویی دیواری  -  سر لوله آبگرمکن ایستاده  -  سر لوله فاضلاب دستشویی پایه دار

الف) 100 -  80 – 80  سانتیمتر

ب) 80 – 160 – 45  سانتیمتر

ج) 45 – 150  - 45 سانتیمتر

د) 80 – 45 – 30  سانتیمتر

48) ورود و خروج آب سرد و گرم در آب گرمکن ها چگونه است ؟

الف) ورود آب سرد از بالا – خروج آب گرم از بالا

ب) ورود آب سرد ازپایین  – خروج آب گرم ازپایین

ج) ورود آب سرد ازپایین – خروج آب گرم از بالا

د) ورود آب سرد از بالا – خروج آب گرم ازپایین

49 ) جهت نصب آبگرم کن ایستاده از وسایل زیر مورد نیاز است ؟

الف ) دو عدد مهره ماسوره – یک عدد شیر یکطرفه – یک عدد شیر اطمینان – یک عدد شیر یکطرفه

ب) دو عدد شیر یکطرفه - دو عدد مهره ماسوره – دو عدد شیر اطمینان -  یک عدد شیر یکطرفه

ج) دو عدد شیر یکطرفه - دو عدد مهره ماسوره  - یک عدد شیر یکطرفه -  یک عدد شیر یکطرفه

د) دو عدد شیر فلکه  -  - دو عدد مهره ماسوره  -  یک عدد شیر اطمینان - یک عدد شیر یکطرفه

           

50) تست لوله های آبسرد و آبگرم بهداشتی با ......انجام می شود                                               

الف) هوا و کمپرسور                                                                                         

ب) دو عدد پمپ تست                                                                                        

ج) آب و پمپ تست                                                                                            

د) دود و هوا و کمپرسور                                                                                   

 

                                             

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

 

+ نوشته شده توسط در یکشنبه بیست و نهم دی ۱۳۸۷ و ساعت 8:20 |


Powered By
BLOGFA.COM